Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

ENGB

Yabancı Ülkede Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması Davası

27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (“MÖHUK”) uyarınca tanıma davası açılarak yabancı ülkede verilen boşanma kararlarının Türkiye’de nüfus kütüğüne tescili sağlanabilmektedir. Bir başka ifadeyle, yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türk mahkemesince verilmiş bir ilam gibi nüfus kütüğüne tescili yapılabilecektir.

Boşanma kararının tanınması talebiyle açılacak davanın olumlu sonuçlanabilmesi ise kararın MÖHUK’ta düzenlenen şartları taşımasına bağlıdır. Tanıma MÖHUK m.58’de düzenlenmektedir:

“Tanıma

MADDE 58 – (1) Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.

(2) İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir.

(3) Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye’de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.”

Hükümden görüldüğü üzere, yabancı mahkeme ilamının kesin hüküm olarak kabul edilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanıma davasında tenfiz şartlarını düzenleyen MÖHUK’un 54. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki şartlar aranacaktır.

Boşanma Kararının Tanınması Şartları

MÖHUK m.58’in yollamasıyla, MÖHUK m.54 uyarınca aranacak tanıma şartları şu hususlardır:

“Tenfiz şartları

MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:

  1. İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
  2. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
  3. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.”

 Belirtmek gerekir ki, boşanma kararının tenfiz koşullarını taşımanın yanında verildiği yer kanunları uyarınca kesinleşmiş olması gerekmektedir. Zira dava açılırken sunulması gereken yabancı mahkeme ilamının bu kesinleşmeyi gösterir bir yazı veya belge içermesi de tanıma davası açma koşulları arasındadır.

Diğer yandan boşanma kararının nafaka, tazminat, çocuk teslimi gibi icra edilmesi gereken unsurları içermesi halinde açılacak davada kararın hem tanınması hem tenfizinin talep edilmesi gerekir. Bu halde ise MÖHUK uyarınca tenfizin tüm şartları aranacaktır.

 

Prosedür

Tanıma davası asliye hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Tanıma istemini içerir dilekçenin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tenfiz şartlarının varlığı halinde, karşı tarafa ilişkin tebligat sorunları veya karşı tarafın tanıma talebine itirazı bulunmamaktaysa dava kısa sürede sonuçlanabilmektedir.

Yabancı ülkede verilen boşanma kararlarının tanınması ile ilgili sorularınız için bizimle info@engblaw.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.