Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

ENGB

Türkiye’de Şirket Kuruluşu Ve Doğrudan Yabancı Yatırımlara İlişkin Hukuki Uygulamalar Rehberi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca ticaret şirketleri kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşmaktadır. TTK kapsamında kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketi sayılmaktadır.

2012 yılında yürürlüğe giren TTK ile şirketler hukuku alanında tek ortaklı şirket, tek üyeli yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğunun ortadan kaldırılması, ultra vires yasağının kaldırılması gibi birçok önemli değişiklik yapılmıştır.

Uygulamada gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı ve girişimciler tarafından limited ve anonim şirket kuruluşu tercih edilmektedir. Bu sebeple Türkiye’de şirket kuruluşu hakkında pratik bir rehber niteliğindeki bu makalemizde limited ve anonim şirket kuruluş işlemleri, kuruluş sonrası prosedürleri, Türkiye’de yabancı yatırımların korunması ve yatırımlarda teşvik ve muafiyetlere ilişkin hukuki çerçeve üzerinde durulacaktır.

 1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

Limited ve anonim şirketlerin kuruluşu için öncelikle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSIS”) olarak tanımlanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimindeki veri tabanı üzerinden işlemler başlatılmaktadır.

MERSIS sistemi üzerinden esas sözleşme hazırlandıktan sonra gerekli tüm belgelerle birlikte şirketin kurulacağı yerde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil için başvuru yapılmaktadır.

Sicil kayıtları Türkçe olarak tutulduğundan, yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.

1.1. Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

TTK kapsamında anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Anonim şirketlerin kuruluşu için gerekli minimum sermaye tutarı 50.000.-TL’dir ve anonim şirketler asgari 1 ortak ile kurulabilmektedir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesinin ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.

Anonim şirketlerin kuruluşu için ticaret siciline aşağıda sayılan belgelerin sunulması gerekmektedir:

 • MERSIS üzerinden hazırlanan, kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış veya ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanmış esas sözleşme,
 • Yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler tarafından imzalanan kuruluş başvuru dilekçesi,
 • Yetkililer tarafından imzalanmış kuruluş bildirim formu,
 • Pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu,
 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39’uncu maddesine göre sermayenin on binde dördünün ödendiğine dair banka dekontu,
 • Ayni sermaye konulması halinde, ayni sermayeye ilişkin değerleme raporları, sicile şerh yazısı gibi gerekli belgeler,
 • Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmî kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı[1],
 • Oda kayıt beyannamesi,
 • Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzaları noter onaylı belge,
 • Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi,
 • Yabancı tüzel kişinin kurucu olması halinde, Türkiye’de şirket kurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı, güncel durumu gösterir faaliyet belgesi ile şirket adına imza atan kişilerin yetkisini gösteren belgeler,
 • Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti,
 • Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.),
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş, şirket unvanı altında atılmış imza beyannameleri.

Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır.

Esas sözleşmede şirketin ticari unvanı ve merkezi, işletme konusu, şirketin sermayesi ile her bir payın itibari değeri, pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları, varsa eğer paylara tanınan imtiyazlar ve devir sınırlamaları, yönetim kurulu üye sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar gibi hususlar düzenlenmektedir. İlk yönetim kurulu üyeleri de esas sözleşme ile belirlenmektedir.

Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

TTK kapsamında esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir.

Anonim şirketlerde genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

1.2. Limited Şirket Kuruluş İşlemleri

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited şirketin kuruluşu için gerekli minimum sermaye tutarı 10.000.-TL’dir ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Anonim ve limited şirketler kuruluş işlemleri bakımından büyük ölçüde benzemektedir. Bununla birlikte TTK uyarınca şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir. Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

Limited şirketlerde genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır.

Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

1.3. Anonim ve Limited Şirketler Arasındaki Farklar

Türk hukukunda pay sahibinin sorumluluğu açısından her iki şirkette de ortakların sorumluluğu şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Genel olarak anonim şirket şirketin yönetimi ve denetimi açısından daha detaylı düzenlemelere tabidir ve vergisel avantajlar uygulanmaktadır. Diğer yandan regüle edilen bankacılık gibi bazı alanlarda kuruluş ve faaliyet izni alınabilmesi için anonim şirket olarak kurulmuş bulunmak gerekmektedir.

Aşağıda yol gösterici olması açısından anonim ve limited şirket arasındaki farklar kısaca değerlendirilecektir:

ŞİRKET TİPİANONİMLİMİTED
Minimum Sermaye50.000.-TL10.000.-TL
Halka AçılmaMümkünMümkün değil.
Ortakların Kamu Borçlarından SorumluluğuBulunmamaktadır.Bulunmaktadır.
Kanuni Temsilcilerin Kamu Borçlarından SorumluluğuBulunmaktadır.Bulunmaktadır.
Pay DevriYönetim kurulunun izni olduğu takdirde kolaylıkla gerçekleştirilebilir.Yazılı ve noterden onaylı sözleşme gerekmektedir.
Vergiden İstisnaAnonim şirket pay devirlerinde vergi istisnası tanınmıştır.Pay devrine ilişkin vergi istisnası bulunmamaktadır.


1.4. Kuruluş Sonrası İşlemler

Şirketin kuruluşu sonrasında genel olarak sayılan işlemlerin yapılması gerekmektedir:

 • Şirketi temsile yetkili olan kişilerin imza sirkülerinin noterde düzenlenmesi,
 • Şirkete ait vergi numarasının alınması ve vergi levhasının düzenlenmesi,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca şirket kurucuları arasından yabancı uyruklu gerçek kişi veya yabancı tüzel kişi bulunması halinde Ticaret Sicil Memurluğu tarafından şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında bildirim yapılması,
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması,
 • Personel istihdamı halinde SGK tescili ve bildirimlerinin yapılması.
 1. ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

 2.1. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

2016 yılında yapılan reform kapsamında Türkiye’nin uluslararası işgücü politikalarının belirlenmesi ve uygulanması amacıyla 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenlemektedir.

Kanun kapsamında yabancılara şartlar dahilinde süreli, süresiz veya bağımsız çalışma izni verilebilmektedir. İlk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar ise süresiz çalışma iznine başvurabilmektedir.

Kanuna göre TTK’ya göre kurulmuş limited şirket ortağı olan müdür ve anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. Diğer yandan TTK’ya göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu kişiler çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilir.

Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılır. Yurtiçinde başvuru yapılabilmesi için Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izninin bulunması gerekmektedir.

Yurtdışı başvurularında ise yabancının ilgili T.C. dış temsilciliklerine yaptığı çalışma vizesi başvurusu sonrasında işveren tarafından online başvuru yapılmakta ve gerekli belgelerin Bakanlığa sunulması sonrasında prosedür tamamlanmaktadır.

2.2. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Personel İstihdamı

Aşağıda detayları verilecek olan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar ise Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir.

Açıklanan kapsamda özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar ise 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade etmektedir:

 1. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.333.150Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 100,2 Milyon Türk Lirası olması,
 2. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.333.150 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 Milyon ABD Doları olması,
 3. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.333.150 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
 4. Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 33,3 Milyon Lirası olması,
 5. Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; Ekonomi Bakanlığı’ndan faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Bakanlıkça çalışma izni verilir.

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve yukarıda bahsedilen doğrudan yabancı yatırım kapsamında tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

A)

Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,

Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,

Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,

Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

B) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

C) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.

Dolayısıyla özellikle arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda çalışacak kilit personele Yönetmelik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilmektedir.

 1. YABANCI YATIRIMLARIN KORUNMASI

 3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yeni şirket veya şube kurulması ve belli şartlarla mevcut bir şirkete ortak olunması doğrudan yabancı yatırımlar kapsamındadır.

Kanunun 3. maddesi uyarınca uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.

Kanun kapsamında yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edebilir.

Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.

3.2. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları

Türkiye’nin bugüne kadar 98 ülke ile imzaladığı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları ile yabancı yatırımcıların hak ve menfaatlerinin hukuk temelinde korunması için gerekli adımları atmıştır. Bu anlaşmalar ile yatırımcının ihtiyaç duyabileceği hukuki güvenliğin sağlanması ve yatırımcının karşılaşabileceği hukuki risklerin minimuma indirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırımcılar devletleştirme ve kamulaştırma halinde yatırımlarının gerçek bedelinin ödenmesi imkanına, ihtilaf halinde tahkime başvurma imkanına sahip olmaktadır. Milli muamele veya en çok gözetilen ulus kaydı gibi koruyucu maddelerle yatırımcıların sahip olabilecekleri hukuki güvencelerin kapsamı genişletilmektedir.

3.3. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Bilindiği üzere çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, anlaşmalara taraf iki ülke arasında aynı dönemde aynı gelirin vergilendirilmesini önlemek amacıyla imzalanan anlaşmalardır. Bu kapsamda istisna veya mahsup yöntemiyle mükerrer olarak vergilendirme engellenmektedir.  Türkiye halihazırda 82 ülke ile imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına taraftır. Bu kapsamda birçok AB üyesi ülke ile birlikte ABD, Norveç, Katar, Malta, Danimarka gibi farklı ülkelerle imzalanan anlaşmalar bulunmaktadır.

 1. GENEL OLARAK TÜRKİYE’DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Türkiye’de yatırımlarda uygulanan genel teşvik sistemi 2012/3305 K. sayılı Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmektedir.

Teşvik sistemi beş farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 • Genel Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 • Öncelikli Yatırımların Teşviki
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Teşvik sistemi çerçevesinde yatırımlar genel olarak KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlandırılmaktadır.

Uygulanacak istisna ve teşviklerin kapsamı ve süresi ise yatırımın hangi uygulamanın kapsamına girdiği, hangi bölgede yapıldığına göre farklılık göstermektedir.

Örneğin büyük ölçekli yatırımların teşviki kapsamında bazı sektörlere yapılan yatırımlar asgari sabit sermaye tutarının Kararda belirtilen tutara ulaşması halinde desteklerden faydalanabilmektedir. Bu kapsamda kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, liman ve liman hizmetleri ile havalimanı yatırımları, motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları, ilaç üretimi yatırımları, makine imalatı yatırımları gibi alanlar büyük ölçekli yatırımlar arasındadır.

Stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında ise ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar desteklenmektedir. Yine madencilik yatırımları, demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, savunma sanayi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenmektedir.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize kuruluş, esas sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımı, azaltılması gibi tescil işlemleri, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin mevzuat ve uygulamalar ile birlikte teşvik sistemi ve uygulaması alanlarında hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi ve sorularınız için bizimle info@engblaw.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

[1] Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, ve Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

Bununla birlikte Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir.