Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

ENGB

Mevcut Binalar İçin 2 Mayıs 2017’ye Kadar Enerji Kimlik Belgesi Alınması Gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca mevcut ve yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesinin alınması gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Hangi Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alınması Gerekmektedir?

Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar için düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur.

Yeni binalar Yönetmeliğin Geçici 4. maddesi uyarınca 1/1/2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binaları kapsamaktadır. Bu binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeden ilgili idarelerce yapı kullanma izni belgesi verilmemektedir.

Mevcut binalar ise Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi uyarınca 1/1/2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı halen devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binaları kapsamaktadır. Bu binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde dolayısıyla 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, Bakanlık tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından düzenlenir. Bu kuruluşlar  Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip bulunan mühendisler veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vasıfları haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişilerdir.

Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur.

Enerji Kimlik Belgesinin Alınmamasının Sonuçları Nelerdir?

Öncelikle Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir. Diğer yandan binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermesi gerekmektedir.

Ayrıca Kanun kapsamında Enerji Kimlik Belgesinin eksik veya hatalı olması halinde bina yönetimlerine ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara idari para cezaları uygulanabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.