Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Image Alt

Faaliyet Alanları

Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yerli ve yabancı şirketlere sunulan hizmetler genel olarak sayılanlardan oluşmaktadır:

 • Şirket, irtibat bürosu ve temsilcilik ofisi kuruluşu ve bu kapsamda şirket esas sözleşmesi ile birlikte gerekli diğer belgelerin hazırlanması, kuruluş iş ve işlemlerinin takibi,
 • Şirketlerin genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin vb. kurumsal işlemlerinin takibi ve koordinesi,
 • Şirketlerin faaliyet alanları çerçevesinde almaları gerekebilecek izin, ruhsat vb. idari belgeler için gerekli başvuruların hazırlanması ile sürecin takibi,
 • Şirketlerin faaliyet alanları çerçevesinde alım-satım, kira, tedarik, franchise, bayilik, kredi, finansman, rehin vb. sözleşmelerin, teminat belgelerinin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • İş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum benzeri sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • Birleşme, bölünme, devralma, tasfiye, hisse devri gibi iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Birleşme ve devralmalarda hedef şirketlerle ilgili hukuki risk (due dilligence) raporunun hazırlanması, hisse devri ve pay sahipleri sözleşmesi gibi gerekli sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • Şirketlerin ihtiyaç duyabileceği diğer her türlü hukuki konuda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti verilmesi ile çözüm ortaklarımız ile birlikte vergi, finans gibi teknik alanlarda gerekli uzmanlıklara erişimlerinin sağlanması.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerimize sunulan hizmetler genel olarak sayılanları içermektedir:

 • Franchising, distribütörlük, tek satıcılık, lisans, gizlilik benzeri sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • Uluslararası pazarlara giriş aşamasında faaliyetin gerçekleştirileceği ülke mevzuatı hakkında görüş verilerek en uygun hukuki altyapının oluşturulması,
 • Yabancı ülkelerde şirket, temsilcilik ofisi, irtibat bürosu kuruluşu aşamaları hakkında görüş verilmesi ve kuruluş işlemlerinin takibi,
 • Yabancı şirketlerle ilgili hukuki ihtilaflarda uygulanacak hukuk kapsamında Türk hukuku ve yabancı hukuka ilişkin danışmanlık verilmesi.
 • Ticaret Hukuku kapsamında doğabilecek tazminat, rekabet, vs. hususlardaki ihtilaflara dair dava ve danışmanlık hizmetleri.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından ilgili mevzuat kapsamında yerli ve yabancı şirketlere sunulan hizmetler genel olarak sayılanlardan oluşmaktadır:

 • Marka, Patent ve Tasarım hukukundan kaynaklanan karar iptali, hükümsüzlük, tecavüz, maddi-manevi tazminat, rekabet, vs. hususlardaki ihtilaflara dair dava ve danışmanlık hizmetleri,
 • Taklit ve korsanla mücadele kapsamında tescilli marka ya da ürünlerin taklitlerine ilişkin toplatma kararları alınması, akabinde cezai süreçlerin takibi,
 • Marka, Patent ve Tasarım tescillerine dair Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası tescil ofisleri nezdinde başvuruların ve itirazların yapılması, sürecin takibi ve ilgili danışmanlık hizmetleri,
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, eserlere ilişkin tecavüz, maddi-manevi tazminat, rekabet, vs. hususlardaki ihtilafların dava yolu ile çözümlenmesi,
 • Mimari Eserlerde Telif Haklarına ilişkin yatırımcılara danışmanlık sunulması, mali hak devir sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve müzakeresi.
 • Basın Kanunu kapsamında tekzip ve cezai süreçlerin takibi,

Bağ&Günen Hukuk Bürosu olarak iş sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve müzakeresi, işveren-işçi uyuşmazlıklarında danışmanlık ve dava takibi, işyeri devri, işveren değişikliği ve organizasyon değişikliği gibi iş hukukuna ilişkin özel durumlarda danışmanlık ile iş hukuku mevzuatına uyum gibi müvekkillerimizin ihtiyaç duyabileceği hizmetleri sunmaktayız.

Bağ&Günen Hukuk bürosu olarak müvekkillerimize aile hukuku çerçevesinde sunulan hizmetler genel olarak sayılanları içermektedir:

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanmaların takibi,
 • Yurt dışında mukim Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Evlilikte mal rejimleri, velayet, vesayet, miras ve benzeri konularda hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının icra yoluyla tahsili ve takibi,
 • Evlilik ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu kentsel dönüşüm hukuku bağlamında daire sahiplerine, site ve bina yönetimlerine, yatırım ve inşaat şirketlerine sayılan hususlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • Yatırım ve inşaat şirketleri, site/bina yönetimleri ve/veya malikler ile yapılan toplantılarda müvekkillerin temsili,
 • Yatırım ve inşaat şirketleri, site yönetimleri ve/veya maliklere riskli yapının sosyolojik ve teknik özellikleri de dikkate alınarak hukuki yol haritası çizilmesi amacıyla görüş verilmesi,
 • Yatırım ve inşaat şirketleri, site/bina yönetimleri ve/veya malikler ile yapılan görüşmeler sonucunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket kurulması amacıyla hazırlanabilecek sözleşmeler vb. hususlarda danışmanlık hizmetleri sunulması, sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • Maliklere yapılacak taşınma, mağduriyet/kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardımda bulunmak,
 • İnşaat ve iskan süreçlerinde, sözleşmeye ve mevzuata uyum konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • 6306 sayılı Kanun kapsamında gerekli olabilecek diğer her türlü alanda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Belediye ve diğer idari mercilere yapılacak başvurularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsili,
 • Malikler tarafından açılabilecek davalara ilişkin hukuki görüş verilmesi ve dava takibi.

Gayrimenkul hukuku kapsamında ise Müvekkillerimize genel olarak aşağıda sayılan alanlarda hukuki danışmanlık verilmektedir:

 • Kat karşılığı, arsa payı karşılığı, anahtar teslimi gibi farklı tipte inşaat sözleşmelerinin mevzuat ve müvekkil ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması, tadili ve müzakeresi ile bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsili,
 • Yatırım projeleri için uygun şirket tipinin belirlenmesi ve adi ortaklık, konsorsiyum sözleşmesi benzeri sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında konut finansmanı ve ön ödemeli konut satışı sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili ve genel olarak mevzuata uyum konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Yabancı ve yerli şirketlerin faaliyetleri kapsamında satış vaadi, ticari kira vb. sözleşmelerin hazırlanması ile iş ve işlemlerin takibi.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu olarak deniz ticareti alanında faaliyet gösteren müvekkillerimize aşağıda sayılan alanlarda etkin ve nitelikli hizmetler sunmaktayız:

 • Gemi tescil ve terkin işlemleri,
 • İpotek sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve müzakeresi ile Türkiye’de ve yabancı ülkelerde ipoteğe bağlı tescil işlemlerinin takibi,
 • Deniz ticaretinden kaynaklı alacakların tahsili amacıyla ihtiyati haciz işlemlerinin tatbiki ve takibi,
 • Navlun, konişmento, çarter sözleşmesi gibi taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve müzakeresi ile bu kapsamda görüş verilmesi,
 • Deniz hukuku alanında gerekli olabilecek diğer her türlü sözleşmenin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • Taşınan yükün ziya ve hasarı ile bunlardan doğan tazminatların tahsili,
 • Deniz sigorta hukuku kapsamında hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetlerinin verilmesi.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından sigorta hukuku alanında sigorta şirketleri, reasürörler, yerli ve yabancı şirketler ile gerçek kişilere sunulan hizmetler genel olarak sayılanları içermektedir:

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi ve buna ilişkin hukuki görüş verilmesi,
 • Yangın, tekne sigortası gibi teknik alanlara ilişkin olarak hukuki görüş verilmesi ve dava takibi,
 • Havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları,
 • Tıbbi malpraktis davalarının takibi,
 • Müvekkil şirketlerin inşaat, altyapı, enerji, turizm, sağlık gibi alanlarda yatırım ve projelerinin sigortalanması amacıyla sigorta şirketleri ile yürütülen süreçlerde temsili ve sigorta sözleşmelerine ilişkin hukuki görüş verilmesi.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerimize bilişim hukuku alanında ilgili mevzuat kapsamında sayılan hizmetler sunulmaktadır;

 • Bilişim suçları ile sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen hakaret, tehdit, vs. suçlara dair şikayet ve dava süreçlerinin takibi
 • Telekomünikasyon alanında gerekli izin ve ruhsatların alınması ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve müzakeresi
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınlara Dair 5651 sayılı kanun kapsamında içeriklerin yayından kaldırılmasına dair dava ve danışmanlık hizmetleri,
 • Alan adı uyuşmazlıklarının ICANN nezdinde çözümlenmesi ve alan adı devir işlemleri,

Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından tüketici hukuku kapsamında tüketici sıfatını haiz müvekkillerimize ve şirketlere genel olarak sayılan hizmetler sunulmaktadır:

 • Şirketlere faaliyet alanları çerçevesinde tüketici hukuku mevzuatı kapsamında uyum konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Müvekkillere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tip sözleşmeler ve tüketicilerin kanuni haklarına ilişkin danışmanlık verilmesi,
 • Tüketici ve ticaret mahkemeleri nezdinde müvekkillerin temsili,
 • Şirketlerin tarafı olduğu tüketici sözleşmelerinin 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması ve tadili.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu olarak idare hukuku alanında gerçek ve tüzel kişilere faaliyet alanları ile ilgili izin ve ruhsatların alınması ve idari başvuruların takibi hususunda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra genel olarak sayılan alanlarda hizmet vermekteyiz:

 • Tam yargı ve iptal davalarının açılması ve takibi,
 • İdare ile imzalanacak sözleşmelerin hazırlanması, tadili, yorumlanması ve müzakeresi,
 • Yatırım projeleri ile ilgili olarak açılan iptal davalarına ilişkin danışmanlık ve dava takibi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflarda danışmanlık ve dava takibi.

Enerji sektörü gerek ülkemizin arz güvenliği, gerekse de dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması bakımından çok büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda günlük olarak dahi değişebilen mevzuat ile özellikle EPDK karar ve tebliğlerinin takibi bu sektörde faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için temel bir gereksinimdir.

Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından elektrik, petrol, doğalgaz, LPG ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimize genel olarak sayılan hizmetler sunulmaktadır:

 • Piyasaya giriş için lisans başvuruları kapsamında gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru sürecinin takibi,
 • Yatırım projeleri çerçevesinde şirket kuruluşu iş ve işlemlerinin takibi ile esas sözleşme ve benzeri sözleşmelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması ve tadili,
 • Proje finansmanı kapsamında gerekli EPC, kredi, işetme & bakım, hissedarlar sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve müzakeresi,
 • EPDK ve diğer ilgili idari kurumlara müvekkillerin faaliyetleri kapsamında gerekli başvuruların yapılması ve sürecin takibi,
 • Regülatif piyasalara uyum kapsamında mevzuat takibi ve bu hususta danışmanlık hizmetleri,
 • Müvekkiller ile idari kurumlar arasında doğabilecek ihtilaflara ilişkin danışmanlık hizmetleri ile idare ve vergi mahkemeleri nezdinde müvekkillerin temsili.

Bağ&Günen hukuk bürosu olarak rekabet hukuku alanında müvekkillerimize sayılan alanlarda hizmetlerimizi sunmaktayız:

 • Şirketlerin tarafı olduğu ortak girişim, tedarik, yetkili tek satıcılık, acente, bayilik, lisans ve benzeri sözleşmelerini rekabet hukuku bağlamında denetlenmesi ve tadili,
 • Enerji, telekomünikasyon, tütün ve alkol piyasası benzeri regülatif sektörlerde mevzuat takibi ve danışmanlık,
 • Birleşme ve devralma bildirimleri,
 • Rekabet ihlali soruşturmaları ve davalarında müvekkillerin temsili,
 • Şirket içi uyum ve eğitim programları.

E-ticaretin günümüzde geldiği nokta bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin spesifik ihtiyaçları doğrultusunda klasik borçlar ve ticaret hukukunu da içerir şekilde e-ticarete özgü mevzuata hakim olmalarını gerektirmektedir. Özellikle tüketiciye satış yapan şirketler için kanun ve ikincil mevzuat takibi ile buna uygun hukuki altyapının tespiti büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Bağ&Günen Hukuk Bürosu tarafından genel olarak sayılan hizmetler verilmektedir:

 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan şirketlerin websitesi ve satım sözleşmelerinin mevzuata uyum kapsamında denetlenmesi ve tadili,
 • E-ticaret faaliyetinin yürütülmesi için üçüncü kişilerle imzalanması gerekebilecek sözleşmelerin sektöre özgü koşullar ve mevzuat dikkate alınarak hazırlanması, tadili ve müzakeresi,

Bağ&Günen Hukuk Bürosu, özellikle ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Bağ&Günen hukuk bürosu uzmanlık alanlarının her birinde oluşabilecek ihtilaflarda müvekkillerini gerek ilk derece, temyiz mahkemeleri gerekse de tahkim mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir. Uyuşmazlıkların etkin, verimli ve hızlı bir biçimde sonuçlandırılabilmesi için dava süreci yönetimine çok büyük önem verilmekte ve müvekkillerin bilişim, vergi, gayrimenkul, finans, enerji ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyabileceği uzman görüşlerinin temini için alanında saygın akademisyen ve uzmanlarla işbirliği yapılabilmektedir.

Bağ&Günen hukuk bürosu olarak icra ve iflas hukuku alanında müvekkillerimize sayılan alanlarda hizmetlerimizi sunmaktayız;

 • Alacağın tahsili için icra ve iflas takipleri,
 • İflas Erteleme süreçlerinin takibi,
 • Menfi tespit, istirdat ve itirazın iptali dava süreçleri.

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile anayasal bir çerçeveye oturtulan kişisel verilerin korunması alanı 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile açık ve kalıcı bir düzenlemeye kavuşmuştur.

Gerçek kişilere ait kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Kanun’da düzenlenen istisnai haller dışında açık rıza, sicile kayıt, kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’da düzenlenen ilkelere uyum, aydınlatma ve veri güvenliği tedbirlerinin alınması, kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi gibi farklı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde 2020 yılı için 1.800.000 TL’ye varan idari para cezaları uygulanabilecektir.

Hukuk büromuz tarafından yerli ve yabancı müvekkillerimize Kanun’a uyum sürecinde aşağıda açıklanan kapsamda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır:

 • Veri işleyiş süreçlerinin analizi. (Örneğin; özlük dosyaları, müşteri kayıtları, telefon kayıtları, mailler, vb.)
 • Kişisel verilerin hangi yollarla ve nasıl elde edildiği, nasıl ve ne kadar zaman muhafaza edildiği ve kimlerle paylaşıldığının tespiti.
 • Veri işleyiş süreçlerinin kanuna uygunluğunun analizi ve tespit edilen eksikliklerin giderilebilmesi için gerekli şirket içi prosedürlerin ve belgelerin oluşturulması
 • Çalışanlar, müşteri ya da diğer 3. kişilerle yapılan sözleşmelerin kanuna uygunluğunun kontrolü ve tadili.
 • VERBIS’e kayıt yükümlülüğünün bulunması halinde sicile kayıt için gerekli evrakların hazırlanması, başvuru sürecinin takibi. (Örneğin; veri sorumlusu sıfatıyla sicile zorunlu kayıt, irtibat kişinin belirlenmesi, kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanması ve sicile sunulması, azami sürenin belirlenmesi, vb.)
 • Kanuna uyum için kurum içi eğitimlerin yapılması ve tüm evrakların güncellenmesi.