Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Aydınlatma Metni

BAĞ&GÜNEN HUKUK BÜROSU
AYDINLATMA METNİ

 

Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Elektronik Ortam:Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar
Elektronik Olmayan Ortam:Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kanun: 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (RG. 07.04.2016/29677)
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel Nitelikli Kişisel Veri :Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi
Veri İşleyen  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

Veri Sorumlusu

Bağ&Günen Hukuk Bürosu (“Av. Ece Nihan Günen ve/veya Av. Gökçe Bağ”); müvekkillerinin, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatına sahip olup, kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metni sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde veri sorumlusuna başvurarak hukuki danışmanlık ve/veya avukatlık hizmetlerinin sunulması, bu kapsamda teklif alınması, bu hizmetlerin ifası için sözleşme kurulması ve/veya kurulan sözleşmenin ifası, avukatlık faaliyeti sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ve veri sorumlusunun sunacağı avukatlık veya hukuki danışmanlık hizmetinin niteliğine bağlı olarak ihtiyaç duyulabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz (“kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” bundan sonra birlikte “kişisel veri” olarak anılacaktır”), T.C. Anayasası’nın 20. maddesine ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak veri sorumlusu ve yetkilendirebileceği veri işleyenler tarafından;

 • Müvekkil tarafından talep edilen hukuki hizmetlerin sunulması,
 • Müvekkil ile veri sorumlusu arasında avukatlık ve/veya hukuki danışmanlık sözleşmelerinin kurulması ve/veya ifası,
 • Müvekkilin özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsili ve haklarının korunması,
 • Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüklerinin ifası,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü,
 • Müvekkilin adli ve idari yargı mercileri nezdinde temsili ve haklarının korunması,
 • Adli ve idari yargı mercilerine hukuki yükümlülüklerin ifası ve/veya bir hakkın tesisi amacıyla gerekli bilgi ve belgelerin sunulması,
 • Serbest meslek makbuzu ve gerekli diğer belgelerin düzenlenmesi,
 • Avukatlık Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları ve adli ve idari yargı mercilerinden bilgi ve belge temin edilmesi,

amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu tarafından yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi için Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan finans, bilişim vb. alanlarda işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, avukatlara ve adli ve idari yargı mercileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, Kanun’un 9. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde ve talepleriniz doğrultusunda yurtdışında bulunan (bulut hizmet sunucuları dahil olmak üzere) danışmanlık, destek veya hukuki hizmet alınan veya alınması planlanan iş ortaklarına ve üçüncü kişilere, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, yargı mercilerine belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusuna engblaw.com websitesi, websitesi üzerinde bulunan email, telefon numarası vb. yöntemler kullanılarak veri sorumlusu ile iletişime geçmeniz, veri sorumlusuna bizzat veya temsilcileriniz, avukatlarınız aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak başvurmanız, veri sorumlusunun Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerini temsili ve/veya yükümlülüklerinin ifası sırasında, elektronik ve/veya elektronik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü vb. şekilde elde edilmektedir.

Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Veri sorumlusu tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz açık rızanızla ve aşağıdaki hallerde açık rızanız olmaksızın işlenmektedir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin tüm işlenme süreçlerinde Kanun’un 4. maddesi uyarınca (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması ve kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması yükümlülüklerine riayet edilmektedir.

 İlgili Kişinin Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Belirtilen haklara dair başvuru ve taleplerinizi info@engblaw.com adresine veya Cevizli Mah. Zuhal Cad Ritim İstanbul No:46F A6 Blok D:64 34846 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvuruda, (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, (v) talep konusu bulunması zorunludur. Veri sorumlusu ile ilişkinizin tespit edilebilmesi ve talebinize yanıt verilebilmesi için başvurunuzda doğru ve güncel bilgilerin verilmesi önem taşımaktadır.