Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

ENGB

680 Sayılı KHK’da Medya Hizmet Sağlayıcıları ve Sanal Ortamda İşlenen Suçlarla İle İlgili Düzenlemeler

6 Ocak 2017 tarihli ve 29940 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) yargı, medya hizmet sağlayıcıları, iç güvenlik alanlarında düzenlemeler içermektedir. Bu kapsamda 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler KHK’nın 35’inci, 51’inci, 53’üncü, 54’üncü, 56’ncı, 58’inci ve 60’ıncı maddeleri hariç yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Medya Hizmet Sağlayıcıları ile İlgili Düzenlemeler

KHK ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’unun 7, 8 ve 19. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

6112 sayılı Kanunun olağanüstü dönemlerdeki yayınları düzenleyen 7. maddesine eklenen fıkra ile 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde Üst Kurul[1] tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınının bir gün süreyle durdurulacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda anılan Kanun’un 32’nci maddesinde düzenlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Aykırılığın bir yıl içinde tekrarı halinde ise, medya hizmet sağlayıcı kuruluş yayınları beş güne kadar, ikinci kez tekrarında onbeş güne kadar durdurulmasına karar verilecektir. Üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilecektir.

6112 sayılı Kanunun 8’nci maddesine eklenen fıkra ile yayın hizmet ilkelerine ekleme yapılmıştır. Buna göre yayın hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz.

Yine KHK ile anılan Kanunun özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların şirket yapıları ve hisse oranlarını düzenleyen 19. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe göre Üst Kurul, lisans başvurularına ilişkin olarak ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilir. Yine ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilir.

Belirtmek isteriz ki, 6112 sayılı Kanun uyarınca verilen idarî yaptırım kararlarına karşı 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yargı yoluna başvurulması mümkündür.

Sanal Ortamda İşlenen Suçlarla İlgili Düzenlemeler  

KHK kapsamında 2559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Adli görev ve yetkiler başlıklı ek madde 6’da yapılan değişikliğe göre; polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir. Dolayısıyla sanal ortamda işlenen suçlarda erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcılarına talep halinde internet abonelerine ait kimlik bilgilerini bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

[1] Radyo ve Televizyon Üst Kurulu