Bağ & Günen Hukuk Bürosu
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma : 09:00 -18:00

Bağ & Günen Hukuk Bürosu

Ocak 2017

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca mevcut ve yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesinin alınması gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Hangi Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alınması Gerekmektedir? Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar için düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Yeni binalar Yönetmeliğin Geçici 4. maddesi

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun (“Kanun”) uygulamasını belirleyecek olan ve aşağıda sayılan yönetmelikler 31.12.2016 tarihli ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girdi:Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik (“Rehin Hakkı Yönetmeliği”), Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik (“Değer Tespiti Yönetmeliği”), Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği (“Sicil Yönetmeliği”).Aşağıda söz konusu Yönetmelikler ile getirilen düzenlemeler hakkında açıklamalarımız sunulmaktadır: I. Rehin Hakkı Yönetmeliği Rehin Hakkı Yönetmeliği ile rehin hakkı, rehin sözleşmesi ve rehin sistemleri ve temerrüt sonrası hakların kullanımını düzenlenmektedir. Rehin hakkı, rehin sözleşmesi ve rehin sistemleri Kanun uyarınca rehin hakkı rehin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 16.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 16.06.2017 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu doğrultuda deniz gözetimi faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin işletme yetki belgesi alması gerekecektir. Deniz Gözetimi Hizmeti ve İşletme Yetki Belgesi Deniz gözetimi hizmeti Yönetmelik’te deniz ticareti çerçevesinde ticari ve teknik uzmanlık gerektiren; bağımsız işletmeler marifetiyle denizde, gemide, yükte, kıyı tesisinde veya bunlar arasındaki ilişkilerde yerine getirilen kontrol, nezaret, izleme, ölçüm ve belgelendirme hizmetleri olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında sayılan hizmetlerin sunulabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne (“İdare”) başvurularak işletme yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) 4 Ocak 2017 tarih ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapıldı. Söz konusu Yönetmelik 2015 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak aşağıda sayılan amaçlarla çıkarılmıştır:Reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri belirlemek, Bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek, Haksız ticari uygulamalara karşı tüketicileri korumak.Yönetmelik tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile haksız ticari uygulamayı kapsamaktadır. Dolayısıyla Yönetmelik gerek amacı gerek kapsamı bakımından oldukça geniş olup, tüketiciye yönelik faaliyetlerde bulunan

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasını düzenleyen 20’nci maddesine ilişkin değişiklik 12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik ile gayrimenkul satın alınması, sabit sermaye yatırımı, istihdam yaratılması gibi belirli hallerde Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanımı düzenlendi. 12 Ocak 2017’de yürürlüğe giren değişiklik kapsamında aşağıdaki şartlardan herhangi birinin sağlanması halinde İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yabancı kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması mümkün hale getirildi:En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirildiğinin Ekonomi Bakanlığınca tespiti, En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak

6 Ocak 2017 tarihli ve 29940 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) yargı, medya hizmet sağlayıcıları, iç güvenlik alanlarında düzenlemeler içermektedir. Bu kapsamda 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler KHK’nın 35’inci, 51’inci, 53’üncü, 54’üncü, 56’ncı, 58’inci ve 60’ıncı maddeleri hariç yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Medya Hizmet Sağlayıcıları ile İlgili Düzenlemeler KHK ile 6112 sayılı

TCMB tarafından 02.01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ ile 2017 yılında uygulanacak temerrüt faiz oranı belirlendi. Tebliğe göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde faiz oranı yıllık yüzde 10,75 olarak uygulanacaktır. Yine alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 150,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.